فرم عضویت حقوقی

شرایط ، ضوابط ، فرم و فرآیند عضویت حقوقی در انجمن انرژی زمین گرمایی ایران برای اشخاص حقوقی

مزایا و شرایط عضویت

انجمن انرژی زمین گرمایی ایران بعنوان یکی از معتبرترین محافل علمی ایران مزایای زیادی را برای اعضاء خود فراهم می آورد.

فرم عضویت حقیقی

شرایط ، ضوابط ، فرم و فرآیند عضویت حقوقی در انجمن انرژی زمین گرماییایران برای اشخاص حقیقی

انجمن انرژی زمین گرمایی ایران

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علوم و تکنولوژی های استفاده از انرژی زمین گرمایی در ایران و توسعه کمی و کیفی نیرو های متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه ای مربوط انجمن انرژی زمین گرمایی ایران تشکیل می گردد.

انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی ست و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

اولین مجمع انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران با حضور متخصصین و صاحبنظران توسعه و پیشبرد علوم مختلف انرژی زمین گرمایی ایران

حامیان انجمن انرژی زمین گرمایی ایران

oloom
padyab
Sana
Isfahan-uni
Tehran-uni
bernoli
petrotechsun
Moshanir
niroo1
tavanir
Pajooheshgah