وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهشی

کمیسیون انجمن های علمی ایران

اساسنامه انجمن انرژی زمین گرمایی ایران

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده۱: به منظور گسترش و پیشبد و ارتقای علوم و تکنولوژی های استفاده از انرژی زمین گرمایی در ایران و توسعه کمی و کیفی نیرو های متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه ای مربوط انجمن انرژی زمین گرمایی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده ۲: انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی ست و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۳: مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه کثیر الانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویت این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم- وظایف و فعالیت ها:

ماده ۵: به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۵-۱- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم و تکنولوژی های انرژی زمین گرمایی سرو کار دارند.

۵-۲- همکاری با نهاد های اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۵-۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۵-۴- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

۵-۵- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

۵-۶- انتشار کتب و نشریات

فصل سوم- انواع و شرایط عضویت

۶-۱- عضویت پیوسته

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در کلیه رشته های علوم و مهندسی می باشند می توانند به عضویت پیوسته در آیند.

۶-۲- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.

عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته های علوم و مهندسی به تحصیل اشتغال دارند.

۶-۴- عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی یا تجربی آنان در زمینه های انرژی زمین گرمایی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهاداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.

۶-۵- اعضای موسساتی ( حقوقی):

سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۱ : افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده ۷: هر یکی از اعضاء سالیانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۸-۱- استعفای کتبی

۸-۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فص چهارم- ارکان انجمن

ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی       ب: هیئت مدیره     ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده ۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

۱۰-۱- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

۱۰-۲- مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس ( بازرسان) و یا با تقاضای کتیب یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

۳- ۱۰- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند بصورت مکاتبه ای – بر اساس آیین نامه یا که توسط هیئت مدیره تدوین می شود- انجام شود.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوات برای تشکیل مجمه عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی

الف – مجمع عمومی عادی

– انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس ( بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

– تصویب خط مشی انجمن

– بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس ( بازرسان)

– تعیین میزان حق عضویت

– عزل هیئت مدیره و بازرس ( بازرسان)

– بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب در آمد ها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سالی آتی انجمن.

ب: مجمع عمومی فوق العاده

– تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

– تصویب انحلال انجمن

تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی  عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره ۲: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از رییس، یک نفر منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۳: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره ۴: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

پ- هیئت مدیره

ماده ۱۲: هیئت مدیره انجمن مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل است. که هر دو سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

۱۲-۱-هیچیک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

۱۲-۲- حداکثر ۲ عضو مشمول بند (۱-۱۲) در صورت کسب بیش از ۳/۴  آرا حاضرین در جلسه مس توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

۱۲-۳- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

۱۲-۴- هیئت مدیره حداکثر تا یکماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

۱۲-۵- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رئیس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس انجمن معتبر است.

۱۲-۶- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه بدهد. فاصله بین ارسال دعوت نامه یا تلفن با درج تشکیل جلسه هسئت مدیره حداقل سه روز است.

۱۲-۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

۱۲-۸- کلیات مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.

۱۲-۹- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۱۲-۱۰- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۲-۱۱- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هسئت مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

ماده ۱۳: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

۱۳-۱- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

۱۳-۲- تشکیل گروه های علمی انجمن تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

۱۳-۳- هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.

۱۳-۴- جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخد تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.

۱۳-۵- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمد ها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۱۳-۶- اقامه دعوی و پاسخ گویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۱۳-۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

۱۳-۸- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن

۱۳-۹- جلب هدایا و کمک های مالی

۱۳-۱۰- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

۱۳-۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۳-۱۲- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳-۱۳- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج- بازرس ( بازرسان)

ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی یکنفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: وظایف بازرس ا بازرسان به شرح زیر است.

۱۵-۱- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

۱۵-۲- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

۱۵-۳- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس ( بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم – گروههای علمی انجمن

ماده ۱۶: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیز را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین می شود به فعالیت می پردازند.

۱) گروه های تخصصی

۲) کمیته آموزش و پژوهش

۳) کمیته انتشارات

۴) کمیته آمار و اطلاعات

۵) کمیته پذیرش و روابط عمومی

۶) کمیته گردهمایی های علمی

۱۶-۱- انجمن مجاز به تشکیل گرو هها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شوند، می باشد.

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱۷-۱- حق عضویت اعضا

۱۷-۲- درآمد های ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی

۱۷-۳- دریافت هدایا و کمکها

۱۷-۴- کلیه عواید و درآمد های انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸: درآمد ها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناورِ ارسال می شود.

ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

ماده ۲۰: هیچیک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده ۲۱: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار انان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داردو اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها  کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی واگذار کند.

ماده ۲۵: این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۴۸ زیر ماده و ۱۷ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.