در این جلسه آقای دکتر پرخیال ریاست محترم انجمن علمی انرژی زمین ایران  با تاکید بر لزوم همکاری فی مابین با انجمن زمین گرمایی آلمان، عنوان کردند می بایستی انتقال تکنولوژی سرلوحه کار قرار گرفته و بستر های لازم جهت حضور علاقمندان و دلسوزان  توسعه انرژی زمین گرمایی کشور در این کلاس ها شرکت نمایند. جناب آقای weimann مدیر عامل شرکت Gec- co آلمان و نماینده انجمن زمین گرمایی آلمان که در این جلسه حضور داشت نیز ضمن ابراز علاقه مندی جهت سرمایه گذاری در حوزه توسعه انرژی زمین گرمایی در ایران، از انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دو انجمن حمایت کرد. لذ ا مقرر گردید تا قبل از پایان سال ۱۳۹۴  طرفین مذاکره پیش نویسی را جهت انعقاد قرارداد همکاری تنظیم نمایند.