بسمه تعالی
قابل توجه کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
بدین وسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که در ساعت ۱۴ الی ۱۸ روز دوشنبه مورخه ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ در محل سازمان انرژی های نو ایران واقع در تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان معاونت امور انرژی، طبقه اول، سالن شهید مطهری تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
۱- گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد انجمن.
۲- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس انجمن دوره دوم به مدت دو سال.
۳- تصمیم گیری در مورد میزان حق عضویت ( حقوقی، پیوسته، وابسته و دانشجویی).
۴- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
از عزیزانی که به هر دلیل امکان حضور در جلسه را ندارند تقاضا می شود وکالتنامه ای را تکمیل و به یکی از اعضاء پیوسته که در جلسه شرکت می کنند، تحویل نماید.